Тъмен фон Светъл фон

StoreIT


Продаваме софтуерната система за управление на склад StoreIT, разработена от ИФД Инженеринг Джойнт Венчър ООД, която може да се интегрира с ERP системата на клиента.

Общи характеристики на StoreIT

 • WEB базиран интерфейс
 • Мобилни приложения (handheld устройства, терминали за кари)
 • Пълна функционалност за различни собственици или наематели на складовите площи, вкл. фактуриране на разходите за обслужване
 • Платформено независима:
  • Операционни системи: Linux, Windows
  • Бази данни: PostgreSQL, MS SQL Server, ORACLE, MySQL и др.
  • Мобилното приложение работи под: Android, Windows, iOS, Linux

Модули на StoreIT

Модул: Топология на склада

 • Типове складови места
 • Структура на склада: склад, област, зона и място
 • Конфигуриране на стелажите
 • Генериране на складовите места
 • Графично изобразяване на местата и съдържанието им
 • Дефиниране на транспортни маршрути

Модул: Основни данни

 • Стокови групи
 • Артикули
 • Партньори (Клиенти, Доставчици)
 • Методи на доставка
 • Типове товароносители
 • Типове транспортни средства
 • Транспортни средства
 • Мерни единици

Модул: Управление на складови наличности

 • Товароносители: подреждане един върху друг
 • Наличности: складиране с или без товароносител
 • Товароносители-функции за обработка:
  • Печат на етикети
  • Преместване в склада чрез мобилно приложение
 • Препакетиране чрез мобилно приложение
  • Информация през мобилно приложение
 • Попълване на складови наличности
  • Задания за попълване в зоните за изписване
  • Попълване с мобилно приложение
 • Инвентаризация
  • Създаване на задания за инвентаризация
  • Обработка с мобилно приложение
  • Остойностяване, контрол, проверка

Модул: Управление на транспорта

 • Създаване на свързани транспорти
 • Обработка на транспортни задания:
  • чрез технически роботизирани системи
  • чрез мобилно приложение
 • Система за управление на кари
  • Основни данни на транспортните средства
  • Следене на местоположението им в реално време
  • Разпределение на транспортните задания според работната зона и местоположението на карите

Модул: Складиране

 • Поръчки за доставка
 • Календар на очакваните доставки
 • Контрол на доставките
 • Подготовка на стоката за складиране
 • Складиране

Модул: Доставка

 • Продажби и резервиране на количества
 • Изписване през мобилно приложение:
  • Единично задание (един клиент)
  • Задание за паралелно изписване (няколко клиента) – групиране по подобие на маршрутите
  • Човек към стоката/Стока към човека
  • Изписване по зони с последващо сливане
  • Поддръжка на Pick by Voice/Pick by Light
 • Опаковане
 • Товарене и експедиция

Модул: Производство

 • Производствени линии
 • Производствени задания
 • Опаковане на готовата продукция
 • Разход на компоненти
 • Многостъпални производствени задания

Модул: Администрация на системата

 • Функционални блокове
 • Управление на ролите
 • Управление на потребителите
 • Собственици на стоката в склада (наематели)

Модул: Технически интерфейси (стандартно)

 • ERP-Интеграция в реално време:
  • Основни данни
  • Покупки
  • Продажби
  • Производствени задания
  • Складови наличности
  • Инвентаризация
 • Интеграция с роботизирани складови системи
 • Pick by Light
 • Мото интерфейс за управление